Tee arvioinneilla näkyväksi, mitä tiimissä kehitettävä

ToimintaKonsepti_Mitä_tiimissä_kehitettävää-Tutustu_resilienssi_tiimisynergia_ja_sosiaalisten_ja_tunnetaitojen_360_arviointiin

Kun mietit, mitä tiimissä kehitettävä, tutustu resilienssi-, tiimisynergia– ja sosiaalisten ja tunnetaitojen 360-arviointimenetelmiin. Ja valitse, mikä menetelmistä tukee parhaiten omaa ja tiimisi toiminnan kehittymistä.

ToimintaKonsepti_Kehitä_sopeutumis_ja_muutoskyvykkyyttä_resilienssiarvioinnilla

Kehitä sopeutumis- ja muutoskyvykkyyttä resilienssiarvioinnilla

Muutoksia omassa roolissa, tiimissä tai työyhteisön toiminnassa? Työ jatkuvaa tulipalojen sammuttelua tai aikataulu- ja tulospaineiden alla painimista? Toimiala murroksessa? Jos tilanne tuntuu tutulta, on tiimissä kehitettävä ja panostettava sopeutumis- ja muutoskyvykkyyteen. Valitse resilienssiarviointi, joka perustuu henkilön itsearvioon omasta toiminnastaan.

Kenelle: Yksittäiselle henkilölle tai ryhmälle, joka haluaa säilyttää ja parantaa toimintakykyään häiriöissä, paineen alla ja muutoksissa sekä on halukas panostamaan uusien taitojen opetteluun. Ryhmän profiili on yhteenveto ryhmän jäsenten profiileista.

Hyöty: Tulet tietoiseksi, mitkä luontaiset tapasi ajatella, reagoida ja toimia auttavat sinua toimimaan taitavasti silloin, kun asiat eivät mene suunnitellusti. Mitä nykyisiä taitojasi sinun kannattaa vahvistaa ja mitä uusia taitoja opetella, jotta voit jatkossa toimia joustavammin ja tuloksellisemmin sekä samalla parantaa jaksamistasi kuormituksen alla.

Ryhmäprofiili tekee neutraalisti näkyväksi, miten eri tavalla ryhmän jäsenet paineisissa tilanteissa voivat toimia. Se auttaa miettimään, miten ryhmän jäsenet voivat hyödyntää toistensa vahvuuksia ja tukea toisiaan häiriöissä ja muutoksissa.

Tyypillisiä sovelluskohteita mm.

Käytämme resilienssin kehittämisessä Resilience Alliancen arviointimenetelmää.

Resilienssiprofiili lisäsi ymmärrystä omasta käytöksestäni paineen alla. On helpompi ohjata omaa toimintaa tasaisemmaksi, kun tietää, mitkä ominaisuudet kaipaavat kehittämistä. – Asiantuntija

Oma profiili yllätti. Coachaussessio auttoi kirkastamaan, miten pystyn omalla ajattelullani ja toimintavoillani olennaisesti helpottamaan arkeani. – Esihenkilö

Voin lämpimästi suositella. Inspiroiva koulutus antoi itselleni paljon ajateltavaa sekä konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja esimiestyöhön. Erityisen hyödyllisenä koin henkilökohtaisen palautteen omien “mielen muskeleiden” nykykäytöstä ja vinkit miten juuri minä voisin paineensietoani parantaa. Olen tehnyt koulutuksen jälkeen paljon töitä oman paineensietokykyni parantamiseksi ja voin ilokseni todeta, että myös lähipiirini on huomannut tuloksia. Saamani koulutusmateriaali oli selkeätä ja olen palannut sen pariin säännöllisesti. – Senior Brand and Portfolio Manager

Meillä valmennetaan esimiehiä paljon. Tämä valmennus herätti hyvää pöhinää käytävillä jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Esimiehet alkoivat miettimään omaa toimintaansa töissä ja kuuleman mukaan teemat ovat päätyneet myös kotikeskusteluihin. Mikä parasta, oppeja on lähdetty viemään omaan tiimiin eli paineensietokyvyn kehittäminen on muuttumassa työssä oppimiseksi. – Henkilöstöjohtaja

ToimintaKonsepti_Kehitä_tiimin_toimivuutta_ja_tuloksellisuutta_tiimisynergia_arvioinnilla

Kehitä tiimin toimivuutta ja tuloksellisuutta tiimisynergia-arvioinnilla

Huippuporukka kasassa, vaan tulokset eivät vastaa odotuksia. Muutosten ja uudistusten eteneminen jää puolitiehen. Tiimiläiset elävät omissa siiloissaan. Osaamista jää hyödyntämättä, vaikutusmahdollisuuksia ei tunnu olevan. Tiimityö on jo nyt tuottavaa vaan tiimi haluaa nostaa keskinäisen työskentelyn vielä paremmalle tasolle. Mikäli tilanne muistuttaa tätä, on tiimissä kehitettävä sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä.

Valitse tiimisynergia-arvio, kun haluat parantaa tiimin sisäistä toimivuutta ja tukea tiimiä saavuttamaan yhdessä tavoitteitaan Tiimisynergia-arvio perustuu tiimin jäsenten arvioon niin omasta, kollegoidensa kuin tiiminvetäjänkin toiminnasta.

Kenelle: Tiimille tai ryhmälle, jolle keskinäinen sujuva ja tuloksellinen yhteistyö on välttämättömyys yhteisen tavoitteen toteutumiseksi. Tiimille, jonka jäsenet tarvitsevat aidosti toisiaan onnistuakseen omassa työssään ja ovat valmiita kehittymään yhdessä.

Hyöty: Tulette tiiminä tietoiseksi, millaiset edellytykset teillä on toimia keskenänne tuloksellisesti ja miten sujuvaksi sekä tulokselliseksi koette keskinäisen toimintanne arviointihetkellä. Mitä taitoja tai toimintatapoja kannattaa vahvistaa ja kehittää parantaaksenne yhteistyön toimivuutta.

Tiimisynergia-arviontia hyödynnetään tyypillisesti mm.

  • Johtoryhmien ja esihenkilö-, muutos- ja pitkäkestoisten hanketiimien toiminnan tuloksellisuuden varmistamisessa, haluttaessa tukea uutta tiimiä kehittymään keskinäisessä yhteistyössään kohtuullisen nopeasti perustamisensa jälkeen, kun huippuosaajista koostuvan tiimin toimivuus ja tuloksellisuus ei yllä odotetulle tasolle.
  • Tiimisynergia-arviointi voidaan toteuttaa yhdessä resilienssiarvion kanssa. Resilienssiarvio auttaa kutakin tiimin jäsentä näkemään oman luontaisen tapansa toimia muutos- ja häiriötilanteissa sekä tiimiä ymmärtämään, miten häiriöt ja muutokset vaikuttavat tiimin keskinäiseen yhteistyöhön.

Käytämme tiimisynergian kehittämisessä Resilience Alliancen arviointimenetelmää.

Tiimisynergiaprofiili ja yhdessä kirkastettu innostava tavoitetila herättivät yksikkömme jäsenet miettimään, mitä itse kukin voi tehdä tavoitteen eteen. Valmennuksissa saimme työkaluja ja vinkkejä arjen yhteistyöhön sekä opimme toisistamme. Arki tuntuu sujuvan helpommin, keskustellemme enemmän ja rakentavammin. Ideoita ja mielipiteitä nostetaan esille rohkeammin ja totuttuja tapoja haastetaan. – Yksikön vetäjä

Valmennuskokonaisuus oli hyvin mietitty. Testaukset auttoivat näkemään niin tiimimme kuin yksittäisten jäsenten vahvuuksia ja kehittymisen paikkoja. Valmennussisällöt, käytännön harjoitukset ja kotitehtävät rakentuivat tarpeidemme mukaan ja pakottivat sekä prosessoimaan että viemään asioita käytäntöön. Samalla kun jokainen osallistuja sai työkaluja oman toimintansa kehittämiseen, saimme yhdessä keinoja ja välineitä vaikuttaa muihin ihmisiin – edistää turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia! – Työturvallisuuspäällikkö, työturvallisuusjohtamisen kehittäminen

ToimintaKonsepti_Vahvista_esihenkilöiden_tunne_ja_sosiaalisia_taitoja_360_ESCI_arvioinnilla

Vahvista esihenkilöiden tunne- ja sosiaalisia taitoja 360° ESCI -arvioinnilla

Ihmisten johtaminen voi tuntua esihenkilöistä haastavalta ja kuormittavalta. He tekevät omasta mielestään enemmän kuin tarpeeksi kertoakseen asioista ajoissa ja tukeakseen tiimiläisiä toimimaan tavoitteiden eteen. Silti henkilöstö kokee, ettei heitä kuunnella ja arvosteta. Ilmapiirissä olisi parannettavaa ja motivaatio on koetuksella. Mikäli tilanne tuntuu tutulta, on esihenkilötiimissä kehitettävä ja panostettava sosiaalisiin ja tunnetaitoihin.

Valitse 360 ° ESCI-arviointi, kun haluat tukea esihenkilöitä ja projektinvetäjiä onnistumaan ihmisten johtamisessa. Siinä arvioidaan esihenkilön tietoisuutta omista tunteistaan, itsensä johtamista, organisaation ymmärtämistä ja empatiaa sekä ihmissuhteiden johtamista. Ryhmäprofiili on yhteenveto esihenkilöryhmän jäsenten profiileista.

Kenelle: Yksittäiselle esihenkilölle tai esihenkilötiimille, joka haluaa oppia johtamaan ihmisiä taitavasti.

Hyöty: Henkilökohtainen profiili auttaa hahmottamaan, miten tiimiläisten, kollegoiden ja muiden arviointiryhmien käsitys henkilön taidoista johtaa itseään ja muita vastaa henkilön omaa näkemystä. Tekee vahvuudet ja kehittämistarpeet näkyväksi. Vastaavasti ryhmäprofiili tekee näkyväksi koko esihenkilöryhmän johtamisen vahvuudet eli mitä esihenkilöt voivat oppia toisiltaan sekä kapeikot, joihin ryhmän kannattaa panostaa kehittyäkseen esihenkilöroolissa.

Sosiaalisten ja tunnetaitojen 360 ° ESCI –arviointi soveltuu mm.

  • Johtoryhmien ja esihenkilötiimien toiminnan kehittämisen
  • Ihmisten johtamisen haasteiden näkyväksi tekemiseen
  • Uudenlaisen johtamiskulttuurin rakentamiseen.

Käytämme sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämisessä Korn & Ferryn arviointimenetelmää.

Oma profiili yllätti osin ja herätti pohtimaan, miltä tapani toimia näyttää toisten silmin. Kiinnitän jatkossa enemmän huomiota omien tunteideni kertomiseen sekä annan tilaa ja aikaa keskustella kokemuksista. Avoin keskustelu ryhmämme profiilista auttoi ymmärtämään muita esihenkilöitä samalla kun se paransi tiimihenkeä. Hahmotimme profiilista, mitä meidän kannattaa kehittää ja vahvistaa toiminnassamme, jotta saamme rakennettua haluamaamme johtamiskulttuuria.  – Työyhteisön vetäjä

Valmennuksista ja arvioinnista oli kaikille hyötyä. Saimme hienovaraisia ahaa-elämyksiä. Opimme tarkastelemaan omia tapojamme ulkopuolisten silmin ja sekä saimme konkreettisia eväitä kehittää tiimimme toimintaa. Porukka hitsautui myös entistä tiiviimmin yhteen. – Tiiminvetäjä

ESCI-profiili avasi esimiestyöhön aivan uuden maailman. Henkilökohtainen profiili auttoi näkemään oman johtamisen kipupisteet eli ne osa-alueet, joihin en aiemmin ollut kiinnittänyt tarpeeksi huomioita tai kyennyt panostamaan. Samalla vähintään yhtä tärkeä asia oli se, että koko esimiestiiminä opimme katsomaan itsemme ja ihmisten johtamista opittavissa olevina taitoina. Kukaan ei ollut täydellinen ja opimme toisiltamme paljon, kun uskalsimme myöntää omat keskeneräisyytemme. Valmennuksen innottamana itsensä ja ihmisten johtamiseen liittyvät teemat ovat nykyään jokaisen tiimipalaverimme agendalle ja keskustelu käy vilkkaana. – Esihenkilö

ToimintaKonsepti_Kysy_lisätietoja

Kysy lisätietoja

Jätä yhteystietosi ja kerro, mitä osa-aluetta haluat kehittää. Tai soita meille: 050 5320 543/Virpi ja 050 3240 667/Sari, niin pohditaan ratkaisua yhdessä!

Haluan lisätietoa

14 + 6 =

© 2022 ToimintaKonsepti Helsinki Oy
Valokuvat: © Metsän tytär
Piirrokset: © Elina Ala-Nikkola