Miten rakentaa sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä

ToimintaKonsepti_Miten_rakentaa_yhteistyötä-Johtamalla_omaa_mieltä_ja_vahvistamalla_vuorovaikutustaitoja

Jokainen työyhteisön jäsen vastaa siitä, miten rakentaa yhteistyötä. Tuloksellinen toiminta vaatii kaikilta asiaosaamisen lisäksi riittävää oman mielen johtamista ja vuorovaikutustaitoja – taitoja toimia sujuvasti yhdessä perusarjessa. Motivoitumista yhteisistä tavoitteista, sinnikkyyttä edistää asioita ja opetella uutta. Töiden tekemistä ihmisten kanssa, jotka ajattelevat ja toimivat toisin kuin itse. Rohkeutta ja taitoa ilmaista omia näkökulmia ja toiveita, kuulla ja ymmärtää muita. Uskallusta keskustella vaikeistakin asioista ja taitoa ratkoa erimielisyyksiä. Löytää ja yhdessä jalostaa ratkaisuja, joita kukaan ei olisi keksinyt yksin. Hyväksyä asiat, joihin ei voi vaikuttaa.

Arki ei kuitenkaan aina suju odotetusti. Tulee yllättäviä tehtäviä, aikataulumuutoksia tai suoranaisia vastoinkäymisiä. Työnkuva-, toimintatavat tai strategia päivittyvät. Epävarmuudessa ja paineen alla tarvitsemme vielä kipeämmin oman mielen johtamista ja yhteistyötaitoja, jotta keskitymme ratkottavissa oleviin asioihin vetämättä itseämme tai muita tunnekuoppaan ja tyhjäkäynnille. Kehittämällä mielen joustavuutta, resilienssiä, parannamme toimintaedellytyksiämme myös tulevissa myllerryksissä.

Muutoksia ja toiminnan uudistamista helpottaa, kun suunta on selkeä ja itse kultakin löytyy rohkeutta tavoitella ”kuuta taivaalta”, katsoa nykyistä toimintaa rehellisesti, tunnistaa ja opetella tarvittavia uusia toimintatapoja ja tukea muita. Sekä taitoja kohdata omat ja muiden tunteet ja ajatukset: kuulla ja tulla kuulluksi.

Siihen, miten tiimi tai koko henkilöstö rakentaa sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä, voi herätellä valmiiden valmennusten avulla tai rakentamalla työyhteisön omaan tilanteeseen soveltuvia toteutuksia. Resilienssi– ja tiimisynergia-arvioinnit tukevat sujuvan ja tuloksellisen yhteistyön kehittämisessä.

ToimintaKonsepti_Sujuvaa_ja_tuloksellista_yhteistyötä_arjessa_valmennukset

Sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä arjessa -valmennukset

Esimerkkiteemoja, joista koostetaan tavoitteisiinne sisällöltään, laajuudeltaan ja kestoltaan sopiva kokonaisuus.

 • Huolehdi sujuvan yhteistyön perusedellytyksistä
 • Ota vastuuta omasta ja muiden onnistumisesta
 • Luo ja vaali keskinäistä turvallisuutta, luottamusta ja me-henkeä
 • Löydä ja vahvista työn merkityksellisyyttä
 • Opi kommunikoimaan ja toimimaan taitavasti erilaisten ihmisten kanssa
 • Sanoita oma näkemyksesi arvostavasti ja vaikuttavasti
 • Kuuntele muita taitavasti
 • Pohdi asioita eri näkökumista, oivalla ja oivalluta
 • Ratko erimielisyyksiä ja ristiriitoja rakentavasti
 • Kaiva itsesi ja kollega pois tunnekuopasta
 • Opi olemaan sopivasti jämäkkä

Hahmotan oman vastuuni: nostan esille tärkeäksi kokemiani asioita enkä oleta, että muut tietävät. – Asiantuntija

Itsetuntemus ja itsensä johtaminen kehittyivät varmasti eniten. Opin myös tunnistamaan tiimiläisteni toimintatapoja ja sitäkin kautta kehittämään tiimini yhteistoimintaa. Valmennuksesta tuli paljon uusia näkökulmia. Mielestäni valmennuksella oli paljon vaikutusta myös johtoryhmän työskentelyn kehittymiseen. – Yksikön vetäjä, johtoryhmän jäsen

Sujuvia kohtaamisia -koulutuspäivän anti oli rikasta! Sari ja Virpi johdattelivat teemaan taitavasti lisäten ymmärtämystämme aivojen perusasetuksista ja luontaisesta tavastamme toimia vuorovaikutustilanteissa. Koulutuksessa pureuduttiin osallistujien omiin kokemuksiin ja tunnistamiimme hankaliin tilanteisiin, näin ei kukaan siis voinut ulkoistaa itseään vaan jokainen otti vastuun omista tekemisistään!  Sari ja Virpi kokosivat hyvin osallistujien kommentit ja ratkaisut keinoiksi ja uskon, että osallistujat osaavat toimia vuorovaikutustilanteissa entistä rakentavammin ja pystymme auttamaan myös muita hankalissa tilanteissa. – Henkilöstön kehittäjä, asiakaspalvelun valmennus

Nykyään on selvästi helpompi keskustella vaikeista kysymyksistä, sillä kaikilla on valmennusten myötä käytössään työkaluja näihin tilanteisiin. Olemme kyenneetkin tämän vuoden aikana käsittelemään vaikeita asioita joko pienemmällä tai isommalla porukalla, vaikka ne olisi ollut helpompi jättää käsittelemättä.  –Työyhteisövalmennuksen osallistuja

Osaan nykyisin kuunnella paremmin, myös kiireen keskellä ja keskusteluyhteys säilyy myös vaikeissakin asioissa ja keskusteluissa. – Tiiminvetäjä

Uskallan rohkeammin ottaa puheeksi asioita vaikka se tuntuisi epämukavalta. – Asiantuntija

Olen oppinut, että kaikki ei voi olla täydellistä mutta kaikesta voi keskustella. Pitää hyväksyä omat ja muiden vajavaisuudet ja antaa tilaa erehdyksille. Niistä voi vain oppia. – Yksikön päällikkö

ToimintaKonsepti_sujuva_ja_tuloksellinen_yhteistyö_epävarmuudessa_ja_paineen_alla

Varmista yhteistyön tuloksellisuus paineen alla -valmennukset

 • Taidot ottaa akuutti paineinen tilanne haltuun
 • Taito kehittää systemaattisesti resilienssiä eli luontaista tapaa ajatella, reagoida ja toimia häiriössä ja paineen alla

Sain oman mielen rauhoittamiseen hyviä eväitä, ja intoa niiden kokeiluun arjessa. – Hankevastaava

Oli lohdullista huomata, että muutkin reagoivat samalla tavalla paineen alla. Iso oppi oli kehon ja mielen yhteys sekä käytännön keinot rauhoittaa kumpaakin. Niistä on hyötyä joka päivä. – Asiantuntija

Voin lämpimästi suositella Paineensietokyky paremmaksi -koulutusta. Inspiroiva koulutus antoi itselleni paljon ajateltavaa sekä konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja esimiestyöhön. Erityisen hyödyllisenä koin henkilökohtaisen palautteen omien ”mielen muskeleiden” nykykäytöstä ja vinkit miten juuri minä voisin paineensietoani parantaa. Olen tehnyt koulutuksen jälkeen paljon töitä oman paineensietokykyni parantamiseksi ja voin ilokseni todeta, että tiimiläisteni ja esihenkilöni lisäksi myös lähipiirini on huomannut tuloksia. –  Tiiminvetäjä

Meillä valmennetaan esimiehiä paljon. Tämä valmennus herätti hyvää pöhinää käytävillä jo ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Esimiehet alkoivat miettimään omaa toimintaansa töissä ja kuuleman mukaan teemat ovat päätyneet myös kotikeskusteluihin. Mikä parasta, oppeja on lähdetty viemään omaan tiimiin eli paineensietokyvyn kehittäminen on muuttumassa työssä oppimiseksi. – Henkilöstöjohtaja

ToimintaKonsepti_sujuva_ja_tuloksellinen_yhteistyö_muutoksissa_ja_toiminnan_uudistuksissa

Muutokset ja toimintauudistukset maaliin -valmennukset

Esimerkkiteemoja, joista koostetaan tavoitteisiinne sisällöltään, laajuudeltaan ja kestoltaan sopiva kokonaisuus.

 • Kyky hyväksyä muutos/kehitystarve
 • Taito kirkastaa yhteisesti puhutteleva tavoite ja muutostarve
 • Sinuksi oman roolin kanssa, odotukset kirkkaiksi ja näkyviksi
 • Taidot keskustelulla muutoksen ja uudistuksen herättämistä tunteista ja ajatuksista
 • Oppijan asenne ja rohkeus heittäytyä tilapäisesti ei-osaajaksi
  Kyky nähdä olennainen ja keskittyä siihen
 • Taito kohdata ja tukea toisia muutoksen/uudistuksen eri vaiheissa
 • Taito rakentaa tapoja, kokeilla ja oppia
 • Taito tehdä edistyminen näkyväksi, iloita ja korjata tarpeen mukaan
ToimintaKonsepti_Kehitä_tiimin_toimivuutta_arvioinnilla

Tiimin/ryhmän toimivuuden arviointi

Tiimisynergia-arviointi tekee näkyväksi, millaiset edellytykset tiimillä/ryhmällä on hyödyntää toistensa osaamista ja tehdä tuloksellista yhteistyötä sekä miltä toiminta ryhmän jäsenten silmin tällä hetkellä näyttää. Tutustu tarkemmin tiimisynergia-arvioon

Suomen Ekonomien esimiehet halusivat luoda yhteistä näkemystä johtajuudesta ja esimiestyöstä, hioa johtamistaitojaan sekä keskinäistä yhteistyötään ja sitä kautta työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä. Yhteistyökumppaniksi tälle polulle valittiin ToimintaKonsepti erityisesti heidän asiakaslähtöisen ja joustavan lähestymistapansa ja valmennuskokonaisuutensa vakuuttamana. Runsaan puolen vuoden matkamme piti sisällään yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisesti tietoa, uutta osaamista, yhteistä keskustelua, kokeilua arjessa, reflektointia, erilaisia kartoituksia sekä antoisia oivalluksia. Koimme, että näiden avulla otimme askeleita kohti parempaa johtajuutta ja esimiestyötä. Virpin ja Sarin asiantuntemuksen, vuorovaikutuksellisuuden ja haastamisen varassa matkaa oli turvallista tehdä. – Anja Uljas, Suomen Ekonomit

Valmennuskokonaisuus auttoi yksikköämme puhaltamaan yhteen hiileen haasteellisessa muutoksessa. Tiimisynergiaprofiili ja yhdessä kirkastettu innostava tavoitetila herättivät yksikkömme jäsenet miettimään, mitä itse kukin voi tehdä tavoitteen eteen. Valmennuksissa saimme työkaluja ja vinkkejä arjen yhteistyöhön sekä opimme toisistamme. Arki tuntuu sujuvan helpommin, keskustellemme enemmän ja rakentavammin. Ideoita ja mielipiteitä nostetaan esille rohkeammin ja totuttuja tapoja haastetaan. Muutamien nuorimpien esimiesten coachaus toimi hyvänä tukena heille. – Yksikön vetäjä

ToimintaKonsepti_Kysy_lisätietoja

Kysy lisätietoja

Jätä yhteystietosi ja kerro, mitä haluaisit saada aikaan sujuvan ja tuloksellisen yhteistyön osalta. Tai soita meille: 050 5320 543/Virpi ja 050 3240 667/Sari, niin pohditaan ratkaisua yhdessä!

Haluan lisätietoa tavoista kehittää

14 + 10 =

© 2022 ToimintaKonsepti Helsinki Oy
Valokuvat: © Metsän tytär
Piirrokset: © Elina Ala-Nikkola